Aep Plaformacio continuada

Accions AEP

La nostra entitat està en continua activitat. Aquí trobaràs gran part dels temes que estem treballant i et recordem que ser soci d’AEPedrosa té una quota anual de 100 euros que serveixen per complir el nostre propòsit i millorar l’ecosistema empresarial on tots ens trobem

Volem compartir les qüestions en què participem des del gener i en les quals estem treballant per als propers mesos:

  • FORMACIÓ OCUPACIONAL, cursos gratuïts REACT per als nostres treballadors i per a aturats en competències com: Ciberseguretat, Vehicle Elèctric, Gestió empresarial, Tics, Hidrogen Verd o Instal·lació de plaques FV. Impartits per ETIF i AEPedrosa i els podeu trobar a: https://aepedrosa.com/formacio/
  • Els estudis de què disposem estableixen que els coneixements professionals s’han de reforçar cada 6/10 anys depenent de l’empresa i el sector. L’eina de formació que hem posat a la vostra disposició ajuda a la formació permanent dels nostres treballadors, augmenta la productivitat i per tant la sostenibilitat de les nostres empreses
  • ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT, estem en la negociació del conflicte per la Zona Verda, amb l’Ajuntament de Barcelona, a la zona industrial de la Marina del Prat Vermell (https://www.areaverda.cat/es/noticias/ampliacion -zona-estacionament-regulat-districte-sants-montjuic)
  • ZONA VERDA AL DISTRICTE ECONOMIC, tot i que no existeix cap pla actualment (que sapiguem) si existeix la voluntat manifestada d’ordenar l’aparcament, per la contínua desorganització dels nostres espais i això confereix encara més importància a la negociació del conflicte de la Zona Verda a la Marina del Prat Vermell
  • MOBILITAT EN PAES, com coneixen és de compliment obligat disposar d’un pla de mobilitat per a les empreses de més de 199 treballadors. En el nostre cas estem treballant en tres àrees:

o   Ajuda a la configuració del pla d’empresa, integrat al pla de Polígon

o   Plans de mobilitat col·lectiva privats o de mobilitat compartida entre diferents empreses

o   Pla de mobilitat amb BICI a AREA8/Pedrosa, un pla amb remuneració per km (màxim 10 km/pax), en l’ús de la bicicleta

o   CONGRÉS INTERNACIONAL DE L’HIDRÒGEN VERD I L’ELECTROMOVILITAT (8/9 DE JUNY)

o   FESTIVAL DE LA NEW EUROPEAN BAUHAUS (9 DE JUNY)

o   Projecte CDTI de plantació i aprofitament industrial del cànem

o   Projecte RETROFIT de Motors de combustió fòssil a Zero emissions

o   Projecte Pioners singulars d’Hidrogen Verd

o   Projectes Cadena de Valor de l’Hidrogen verd

o   NEW EUROPEAN BAUHAUS

o   Electrical Valley

o   …

Abans de final de mes procedirem a la convocatòria de l’ASSEMBLEA GENERAL on explicarem tots aquests projectes i propostes.

AEPedrosa des del 2014, és una entitat del teixit empresarial de Pedrosa dins l’àmbit d’actuació metropolità, defensa els interessos del teixit empresarial des de la proximitat i el profund coneixement de l’entorn i l’entregat ajuts a fons perdut als nostres socis per valor gairebé 2 M€, ho vam fer abans i seguim fent-ho. Per a la nostra Junta, és molt important que el comparteixis amb els teus veïns, clients i proveïdors;… si som més, serem millors, no només per l’aportació de valor de nous associats, sinó també per la capacitat de representació empresarial que demostrem i que malgrat de ser l’entitat empresarial amb més socis al Polígon Pedrosa, de manera continuada hem de mostrar i demostrar. Els reptes imminents en millora de les estructures i infraestructures del polígon (seguretat, Neteja, urbanització) o les oportunitats a través dels fons NGEU són oportunitats que no hem de deixar passar, de forma compartida, col·laborant i cooperant per un bé superior. (TALENT-INFRAESTRUCTURA-ECOSISTEMA)

 


 

Nuestra entidad está en continua actividad. Aquí encontraras gran parte de los temas que estamos trabajando y te recordamos que ser socio de AEPedrosa tiene una cuota anual de 100 euros que sirven para cumplir con nuestro propósito y mejorar el ecosistema empresarial en el que todos nos encontramos.

Queremos compartir las cuestiones en que participamos desde enero y en las cuales estamos trabajando para los próximos meses:

  • FORMACIÓN OCUPACIONAL, cursos gratuitos REACT para nuestros trabajadores y para desempleados en competencias como: Ciberseguridad, Vehículo Eléctrico, Gestión empresarial, Tics, Hidrógeno Verde o Instalación de placas FV. Impartidos por ETIF y AE Pedrosa y los podéis encontrar en : https://aepedrosa.com/formacio/

o   Los estudios de los que disponemos establecen que los conocimientos profesionales deben reforzarse cada 6/10 años dependiendo de la empresa y el sector. La herramienta de formación que hemos puesto a vuestra disposición ayuda a la formación permanente de nuestros trabajadores, aumenta la productividad y por tanto la sostenibilidad de nuestras empresas

  • ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO,estamos en la negociación del conflicto por la Zona Verde, con el Ayto. de Barcelona, en la zona industrial de la Marina del Prat Vermell (https://www.areaverda.cat/es/noticias/ampliacion-zona-estacionamiento-regulado-distrito-sants-montjuic)
  • ZONA VERDE EN EL DISTRICTE ECONOMIC?, a pesar de que no existe ningún plan en la actualidad (que sepamos) si existe la voluntad manifestada de ordenar el aparcamiento, por la continua desorganización de nuestros espacios y  esto confiere aún más importancia a la negociación del conflicto de la Zona Verde en la Mariana del Prat Vermell
  • MOVILIDAD EN PAES, como conocen es de obligado cumplimiento disponer de un plan de movilidad para las empresas de más de 199 trabajadores. En nuestro caso estamos trabajando en tres áreas:

o   Ayuda en la configuración del plan de empresa, integrado en plan de Polígono

o   Planes de movilidad colectiva privados o de movilidad compartida entre diferentes empresas

o   Plan de movilidad con BICI en AREA8/Pedrosa, un plan con remuneración por Km (máximo 10 Km/pax), en el uso de la bicicleta

o   CONGRESO INTERNACIONAL DEL HIDRÓGENO VERDE Y LA ELECTROMOVILIDAD (8/9 DE JUNIO)

o   FESTIVAL DE LA NEW EUROPEAN BAUHAUS (9 DE JUNIO)

o   Proyecto CDTI de plantación y aprovechamiento industrial del cáñamo

o   Proyecto RETROFIT de Motores de combustión fósil a Zero emisiones

o   Proyecto Pioneros singulares de Hidrogeno Verde

o   Proyectos Cadena de Valor del Hidrogeno verde

o   NEW EUROPEAN BAUHAUS

o   Electrical Valley

o   …

Antes de fin de mes procederemos a la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL donde explicaremos todos estos proyectos y propuestas.

AEPedrosa desde 2014, es una entidad del tejido empresarial de Pedrosa dentro del ámbito de actuación metropolitano, defiende los intereses del tejido empresarial desde la proximidad y el profundo conocimiento del entorno y ha entregado ayudas a fondo perdido a nuestros socios por valor  casi 2 M€, lo hicimos antes y seguimos haciéndolo. Para nuestra Junta, es muy importante que lo compartas con tus vecinos, clientes y proveedores, si somos más, seremos mejores, no solo por la aportación de valor de nuevos asociados, sino también por la capacidad de representación empresarial que demostramos y que a pesar de ser la entidad empresarial con mayor número de socios en el Polígono Pedrosa, de forma continuada debemos mostrar y demostrar. Los retos inminentes en mejora de las estructuras e infraestructuras del polígono (seguridad, Limpieza, urbanización) o las oportunidades a través de los fondos NGEU, son oportunidades que no debemos dejar pasar, de forma compartida, colaborando y cooperando por un bien superior.

 
 

 

 

 

 

 

Comparteix-ho!